Sprawy alimentacyjne

ALIMENTY WARSZAWA – ADWOKAT BARTOSZ NADWODNY

Jesteś rodzicem dziecka, które potrzebuje alimentów? Albo osobą dorosłą, która potrzebuje alimentów od rodzica? Skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie a doradzę Ci jak złożyć pozew o alimenty oraz jakie kroki prawne podjąć. Pomagam osobom, które starają się o alimenty jak również osobom zobowiązanym do płacenia alimentów.

 

ALIMENTY NA DZIECKO – OFERTA, CZYLI JAK PRAWNIK MOŻE CI POMÓC?

  • Udzielam porad prawnych w zakresie uzyskania alimentów na dziecko, złożenia pozwu o alimenty (wniosku o alimenty), wysokości alimentów.
  • Sporządzam pisma procesowe takie jak pozew o alimenty na dziecko, wnioski dowodowe w postępowaniu o alimenty, pozwy o obniżenie wysokości alimentów, pozwy o podwyższenie alimentów, zażalenia na decyzję Sądu oraz apelację od wyroku.
  • Reprezentuje strony postępowania o alimenty na każdym etapie postępowania tj. w Sądach rejonowych, Sądach Okręgowych oraz Apelacyjnych do czasu prawomocnego zakończenia, prowadzę negocjację ze stroną przeciwną i zawieram ugody w imieniu klienta.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu alimentów lub uważasz, że wysokość alimentów jest za wysoka, wówczas skontaktuj się ze mną a doradzę Ci co należy zrobić.

ALIMENTY: KOMU SIĘ NALEŻĄ?

Alimenty należą się dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na jego utrzymanie i wychowanie. Innymi słowy rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko do czasu jego usamodzielnienia się. Należy zaznaczyć, iż samodzielności nie można utożsamiać z pełnoletnością.

 

ALIMENTY: JAK DŁUGO TRZEBA PŁACIĆ?

Zgodnie z art. 133 § 1 kro (kodeks rodzinny i opiekuńczy) rodzic jest zobowiązany płacić alimenty na dziecko do czasu jego samodzielnego utrzymania. I tutaj powstaje pytanie kiedy powstaje moment usamodzielnienia? W przypadku uzyskania pełnoletności lub konkretnego wieku np. 24 lat? Odpowiedź na powyższe jest przecząca, ponieważ Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie określa wieku, po których dziecko traci prawo do alimentów.

Wobec powyższego rodzic może być zobowiązany do płacenia alimentów, kiedy dziecko osiągnie pełnoletność. Na przykład dziecko kontynuuje naukę w liceum lub na studiach albo nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać z powodu niepełnosprawności lub nieuleczalnej choroby.

 

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW. OD CZEGO ZALEŻY?

Kwestia ta została uregulowana w art. 135 § 1 kro i wysokość alimentów na dziecko zależy od:

  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka;
  • możliwości zarobkowych rodzica;
  • możliwości majątkowych rodzica;
  • starań rodzica o utrzymanie i wychowanie dziecka.

 

USPRAWIEDLIWIONE POTRZEBY DZIECKA

Są to takie potrzeby, które mają zapewnić dziecku normalne wychowanie, byt oraz rozwój osobisty lub zawodowy. Chodzi o to aby dziecko miało miejsce zamieszkania, wyżywienie, potrzebną odzież, obuwie, niezbędne pomoce naukowe lub środki na rozwijanie swoich pasji. Jeżeli dziecko cierpi na jakąś chorobę lub schorzenie jak np. potrzeba noszenia aparatu ortodontycznego to taki koszt również jest zaliczany do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

 

MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE I MAJĄTKOWE RODZICA

Od razu należy zaznaczyć, iż wysokość alimentów na dziecko nie zależy tylko i wyłącznie od dochodów jakie osiąga rodzic zobowiązany do płacenia alimentów ale również od jego możliwości zarobkowych jakie rodzic powinien osiągać biorąc pod uwagę jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe, chęci oraz możliwości zdrowotne, a takich dochodów nie osiąga z przyczyn, które nie powinny zasługiwać na uwzględnienie. Dla zobrazowania powyższego wyobraźmy sobie, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów jest z wykształcenia informatykiem i średnio według danych statystycznych powinien zarabiać około 4 tys złotych miesięcznie. Jednakże rodzic ten nie wiedzieć dlaczego podaje, że zarabia tylko 1600 zł na miesiąc. Wobec powyższego Sąd rozpatrujący sprawę o alimenty nie będzie brał pod uwagę jego dochodu tylko jego możliwości zarobkowe, które przy odrobinie dobrej woli powinny wynosić około 4 tys złotych miesięcznie.

 

STARANIA RODZICA O UTRZYMANIE I WYCHOWANIE DZIECKA

Sąd po złożeniu pozwu o alimenty i przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko bierze również pod uwagę wkład rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów w utrzymanie i wychowanie dziecka. Mówimy tutaj o czynnym udziale w jego wychowaniu. Jeżeli rodzic chce być aktywnym rodzicem uczestniczącym w codziennym życiu dziecka jak np. zabieranie go do kina, wspólne odrabianie lekcji, zawożenie na zajęcia sportowe, to w związku z tym wysokość alimentów powinna być mniejsza. Natomiast jeżeli rodzic nie jest w ogóle zaangażowany w wychowanie dziecka, nie spotyka się z nim, nie interesuje się jego rozwojem itp. a opieka nad dzieckiem spoczywa wyłącznie na jednym rodzicu to wówczas wysokość alimentów z tego powodu powinna być wyższa.

 

PODSTAWA PRAWNA DO POZWU O ALIMENTY NA DZIECKO

Teoretycznie podstawą prawną do złożenia alimentów jest art. 16 i 32 kodeksu postępowania cywilnego, które stanowią, że Sądem właściwym do złożenia pozwu o alimenty jest Sąd Rejonowy, oraz że pozew o alimenty można złożyć albo do Sądu obszarowo właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego lub dla miejsca zamieszkania rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Podstawą prawną do pozwu o alimenty na dziecko jest również art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Niemniej jednak należy podkreślić, iż nie ma żadnego obowiązku podawania podstaw prawnych lub przepisów prawa do pozwu o alimenty, ponieważ to Sąd jest zobligowany do stosowania odpowiednich paragrafów. Wystarczy jak pozwie zostanie zawarty wniosek o alimenty oraz w jakiej wysokości alimenty mają być płacone.

JAK ZŁOŻYĆ DO SĄDU POZEW O ALIMENTY NA DZIECKO?

Niestety doświadczenie zawodowe pokazuje, że w przytłaczającej większości spraw droga sądowa a co za tym idzie złożenie pozwu o alimenty do Sądu to jedyna droga do uzyskania świadczenia alimentacyjnego na dziecko. Oczywiście jeżeli rodzice są zgodni to można ustalić alimenty na dziecko umową ustną, pisemną lub przed notariuszem. Jednakże są to przypadki nieliczne, ale do których gorąco namawiam.

Natomiast sam pozew o alimenty składamy do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów na dziecko. Wybór, który to będzie Sąd zależy tylko i wyłącznie od rodzica, który żąda w imienia dziecka alimentów.

Trzeba również podkreślić, iż pozew o alimenty na dziecko jest zwolniony z jakichkolwiek opłat.

W pozwie należy zawrzeć wniosek o alimenty, wysokość alimentów, do którego dnia miesiąca alimenty na dziecko mają być płatne oraz bardzo dobrze uzasadnić usprawiedliwione potrzeby dziecka, możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, od którego żądamy alimentów oraz jakie starania rodzic podejmuje w utrzymaniu i wychowaniu dziecka. Czyli ile kosztuje miesięczne utrzymanie dziecka np. koszt wyżywienia, odzieży, butów, jego pasji, wydatków związanych ze szkołą itp. Również jaki zawód wykonuje rodzic, jakie ma wykształcenie, określenie jego sytuacji finansowej oraz trybu życia. Oczywiście są to tylko przykłady, gdyż każda sprawa charakteryzuje się innymi okolicznościami.

W pozwie o alimenty musi być również wskazana wartość przedmiotu sporu czyli tzw. WPS. WPS oblicza się poprzez mnożenie miesięcznej kwoty żądanych alimentów razy 12 (czyli przez cały rok). Np. kwota alimentów jakiej żądamy to 500 zł miesięcznie. 500 zł x 12 = 6000 zł i właśnie ta kwota będzie wartością przedmiotu sporu.

Do pozwu o alimenty nie można zapomnieć o załącznikach czyli obowiązkowo odpis aktu urodzenia dziecka. Dodatkowo do pozwu o alimenty należy dołączyć wszelkie dokumenty uzasadniające koszt utrzymania dziecka jak np. rachunek od ortodonty, potwierdzenie zapłaty za obiady w szkole itp.

Podsumowując powyższe jako Adwokat specjalizujący się w alimentach zawsze gorąco namawiam do załatwienia sprawy o alimenty poza drogą sądową. Czy to w formie umowy ustnej, pisemnej albo przed notariuszem, gdyż postępowanie sądowe jest obarczone długim czasem trwania procesu, nerwami i przykrościami a to nikomu nie służy. Niestety doświadczenie zawodowe przewiduje, że w większości przypadków złożenie pozwu o alimenty na dziecko jest jedynym środkiem do uzyskania świadczenia pieniężnego od rodzica, który dzieckiem zajmuje się sporadycznie.

 

Dziękuje i zapraszam do kontaktu

Adwokat Bartosz Nadwodny

tel. 793 444 406