Rozwód i separacja

ROZWÓD I SEPARACJA WARSZAWA – ADWOKAT BARTOSZ NADWODNY

Jeżeli wasze drogi się rozeszły i chcesz się rozwieść ze swoim partnerem to zapraszam do kontaktu ze mną mailowo lub telefonicznie a doradzę Ci jak złożyć pozew o rozwód lub pozew o separację oraz jakie kroki prawne podjąć. Pomagam osobom, które chcą złożyć pozew rozwodowy lub pozew o separację oraz osobom, które otrzymały pozew o rozwód.

 

SPRAWY ROZWODOWE I SEPARACYJNE – OFERTA, CZYLI JAK PRAWNIK MOŻE CI POMÓC?

 Udzielam porad prawnych w zakresie uzyskania rozwodu lub separacji, złożenia pozwu o rozwód lub separację.

 • Sporządzam pisma procesowe takie jak pozew rozwodowy lub pozew o separację, wnioski dowodowe w sprawach rozwodowych, zażalenia na decyzję Sądu oraz apelację od wyroku.
 • Reprezentuje strony w sprawach rozwodowych na każdym etapie postępowania tj. w Sądach Okręgowych oraz Apelacyjnych do czasu prawomocnego zakończenia, prowadzę negocjację ze stroną przeciwną i zawieram ugody w imieniu klienta.
 • Negocjuje sprawowanie opieki rodzicielskiej, sposobu korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego domu lub mieszkania, kontakty z dzieckiem, alimenty na dziecko.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu rozwodu lub separacji, wówczas skontaktuj się ze mną a doradzę Ci co należy zrobić.

 

POZEW ROZWODOWY – KIEDY NALEŻY GO ZŁOŻYĆ?

Sprawa rozwodowa nie jest dla żadnej ze stron przyjemnością. Niestety z dniem rozwodu kończy się jakiś etap życia. Niemniej jednak pozostaje pytanie kiedy należy złożyć pozew o rozwód?

Przesłanką obligatoryjną do orzeczenia rozwodu przez Sąd jest zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. Powyższe jest konieczne, ponieważ jeżeli Sąd stwierdzi, że rozkład pożycia nie jest zupełny i trwały to może nie dać rozwodu mimo chęci obojga małżonków.

Jednakże powstaje pytanie jak należy rozumieć zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Trwały i zupełny rozkład pożycia następuje wtedy, kiedy między małżonkami doszło do zerwania wszelkich więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych. Jaskrawym przykładem przesłanki do rozwodu jest wyprowadzka jednego z małżonków do innego partnera.

Natomiast jeśli między małżonkami doszło tylko do zerwania więzi duchowych i fizycznych ale nie gospodarczych, ponieważ razem zamieszkują, a nie mają gdzie mieszkać oddzielnie, to Sąd w takim przypadku również może orzec w sprawie rozwodowej rozwiązanie małżeństwa.

 

POZEW ROZWODOWY – GDZIE NALEŻY GO ZŁOŻYĆ?

 Pozew rozwodowy zawsze składamy do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkiwanie małżonków. Ten sam Sąd Okręgowy będzie również właściwy jeżeli chociażby jedno z małżonków stale w tym miejscu przebywała. Dla przykładu małżonkowie zamieszkuję w Warszawie w dzielnicy Ochota, wówczas właściwym Sądem będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Natomiast jak każdy z małżonków zmieni miejsce zamieszkania i np. będą oddzielnie na stałe przebywać w zupełnie innych miejscach to właściwym Sądem będzie Sąd Okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. Przykładowo małżonkowie przebywali w Warszawie na Ochocie ale jedno wyprowadziło się do Wrocławia a drugie do Gdańska to właściwym Sądem Okręgowym będzie albo Sąd Okręgowy we Wrocławiu lub Sąd Okręgowy w Gdańsku (zależnie kto będzie pozwanym).

 

KOSZT I CZAS ROZWODU

Niestety wprost nie można odpowiedzieć jaki będzie koszt i czas trwania sprawy rozwodowej. Pierwszą opłatą jaką należy uiścić to opłata sądowa od pozwu rozwodowego, która wynosi 600 zł i jest on stała i niezmienna.

Natomiast czas trwania rozwodu zależy od skomplikowania, relacji panujących między małżonkami oraz od tego czy małżonkowie posiadają dzieci. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozwodu i jego formy tj. np. małżonkowie zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie to sprawa rozwodowa może zakończyć się już na pierwszym terminie rozprawy.

Jednakże jeśli jeden z małżonków chce rozwodu z wyłącznej winy partnera lub nie mogą się porozumieć co do kontaktów z dzieckiem (jeżeli je posiadają) i Sąd będzie musiał np. przesłuchać wielu świadków to taka sprawa rozwodowa może potrwać nawet kilka lat. W związku z powyższym zawsze gorąco namawiam do tego aby wszelkie możliwe kwestie ustalić przed wniesieniem pozwu o rozwód.

 

CZEGO MOŻNA ŻĄDAĆ W SPRAWIE O ROZWÓD?

 Pozew rozwodowy powinien zawierać wniosek czy rozwód ma być z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiego małżonka lub o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie (musi być zgoda obojga małżonków).

 1. W pozwie rozwodowym może być również zawarty wniosek o sposobie korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego domu lub mieszkania. Mowa tutaj o okresie po rozwiązaniu małżeństwa. Jedna ze stron może żądać również w sprawie rozwodowej eksmisji jeżeli druga strona rażąco uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
 2. Jeżeli małżonkowie posiadają potomstwo to w pozwie o rozwód można również żądać:
  1. ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej;
  2. ustalenia kontaktów z dzieckiem;
  3. przyznania alimentów na dziecko

 

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE

 Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem rozwiązania małżeństwa. Jeżeli między małżonka ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze i jednocześnie chcą jak najszybciej uzyskać rozwód to pozew rozwodowy bez orzekania o winie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli oboje małżonkowie się na to zgadzają to jest uznane, że żaden z małżonków winy w rozwodzie nie ponosi.

 

ROZWÓD Z ORZECZENIEM WINY

Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka będzie miał wówczas miejsce, kiedy jeden z małżonków chce udowodnić przed Sądem, że rozwód nastąpił z wyłącznej winy drugiego małżonka. Teoretyczne winą w rozwodzie może być alkoholizm, groźby, zdrady, brak opieki lub odmowa współżycia. Jednakże moje doświadczenie zawodowe jako Adwokata od rozwodów pokazuje, że nie sposób zamknąć katalogu winy w sprawie rozwodowej.

Należy również podkreślić, że walka przed Sądem u udowodnienie wyłącznej winy w rozwodzie jest bardzo czasochłonne i wyczerpujące psychicznie dla stron. Rozwód z orzeczeniem o winie może potrwać nawet kilka lat, a na sali sądowej są poruszane czasami bardzo intymne rzeczy co nie jest komfortowe dla obu stron.

 

NASTĘPSTWA ROZWODU CZYLI JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE?

 1. Rozdzielność majątkowa – od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego między małżonka następuje rozdzielność majątkowa czyli sytuacja, w której każdy z małżonków działa na własny rachunek. Podkreślenia wymaga fakt, że często rozdzielności majątkowa jest mylona z podziałem majątku. Jednakże są to zupełnie dwie odrębne rzeczy.
 2. Orzeczenie o winie – ma ogromne przełożenie na kwestię alimentów dla drugiego małżonka. Jeżeli Sąd orzeknie wyłączną winę jednego małżonka to nie może on żądać alimentów od małżonka, który winy w rozwodzie nie ponosi. Co więcej strona niewinna rozpadowi małżeństwa może żądać alimentów od strony wyłącznie winnej rozwodowi i to aż do czasu ponownego zawarcia związku małżeńskiego.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Doświadczenie zawodowe pokazuje, że zazwyczaj małżonkowie po sprawie rozwodowej decydują się na podział majątku, który zebrali do czasu rozwodu. Oczywiście można podzielić majątek jeszcze przed rozwodem lub w jego trakcie ale zazwyczaj dzieje się to po zakończonej sprawie rozwodowej.

Wobec powyższego majątek można podzielić na dwa sposoby – ugodą lub przed Sądem.

Podział majątku w ramach ugody jest rozwiązaniem dużo lepszym, ponieważ jest szybsze, tańsze i kosztuje strony dużo mnie nerwów. Niestety jednak nie zawsze strony mogą dojść do porozumienia, ponieważ rozwód a podział majątku to zupełnie dwie odrębne sprawy, gdyż w podziale majątku przysłowiowo chodzi o pieniądze. I właśnie jak strony nie dojdą do porozumienia odnośnie podziału majątku to jedyną drogą jest postępowanie sądowe.

Jednakże należy zaznaczyć, iż aby można było złożyć do Sądu wniosek o podział majątku to drugiej stronie po pierwsze należy wysłać (przedsądowe, ostateczne itp.) wezwanie do podziału wspólnego majątku. Takie pismo jest konieczne przed sporządzeniem wniosku do sądu o podział majątku wspólnego. Dopiero jak druga strona nie odniesie się do Twojego wezwania lub przedstawi podział nie do zaakceptowania, wówczas trzeba będzie złożyć do Sądu wniosek o podział majątku wspólnego.

Podsumowując powyższe jako Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych i podziale majątku zawsze gorąco namawiam do załatwienia wszelkich wątpliwości poza drogą sądową. Najlepiej w ramach negocjacji porozumieć się co do rozwodu, zamieszkania we wspólnym domu a jak również są dzieci to umówić kwestie kontaktów i alimentów. Postępowanie sądowe jest obarczone długim czasem trwania procesu, nerwami i przykrościami a to nikomu nie służy.

 

Dziękuje i zapraszam do kontaktu

Adwokat Bartosz Nadwodny

tel. 793-444-406